Regulamin Konkursu na najem lokali użytkowych CSS Tarcza

Regulamin

Konkursu ofert na najem lokali użytkowych Centrum Strzelectwa Sportowego przy Al. Powstańców Wlkp. 182, stanowiących własność Gminy Piła i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile.

§1

1. Konkurs przeprowadzany jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile przy ul. Bydgoskiej 76.
2. Przedmiotem konkursu jest wysokość czynszu za 1 m2 netto powierzchni użytkowej lokali.
3. Ogłoszenie dotyczące konkursu jest umieszczone na stronie internetowej Zakładu oraz w prasie lokalnej.
4. Ogłoszenie powinno zawierać:
a) adres lokalu, który jest przedmiotem konkursu oraz cenę wywoławczą za 1 m2 powierzchni lokalu,
b) termin i miejsce konkursu,
c) informację o tym, kto i gdzie udziela bliższych danych na temat lokalu będącego przedmiotem konkursu,
d) informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem konkursu.
5. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące konkurs.
6. Dopuszcza się unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.
7. Protokół z przeprowadzonego konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy.

§2

1. Konkurs prowadzi komisja w składzie:
1) Dariusz Kubicki – Przewodniczący,
2) Bartosz Bober – Z-ca Przewodniczącego,
3) Andrzej Wiśniewski – Kierownik MOSiR na terenie którego znajduje się lokal.
2. W przypadku nieobecności stałych członków Komisji, jej skład ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

§3

1. W przypadku konkursu ofert, komisja wybierze w części jawnej oferty spełniające wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie i regulaminie konkursu i zakwalifikuje je do dalszego postępowania.
2. W części niejawnej Komisja dokona szczegółowej analizy ofert i wybierze najkorzystniejszą z nich, bądź ustali że żadna nie nadaje się do przyjęcia.
3. W razie ustalenia równorzędności ofert, Komisja może zorganizować dodatkowe negocjacje ustne, zawiadamiając równorzędnych oferentów o terminie przeprowadzenia negocjacji. W ramach upoważnienia przez Dyrektora MOSiR Piła, Komisja może prowadzić także dodatkowe rokowania z w/w oferentami.

§4

1. Przy ocenie ofert, Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
a) wysokość zaoferowanego czynszu,
b) koncepcja wykorzystania obiektu.

§5

1. Fakt zapoznania się z Regulaminem Konkursu, oferenci odnotowują na liście obecności.

§6

1. Osoba, której oferta zostanie przyjęta, zobowiązana jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu oferty.

§7

1. Przed przystąpieniem do przetargu, osoby które chcą wziąć w nim udział zobowiązane są do szczegółowego określenia rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierzają prowadzić w lokalu.
2. MOSiR Piła wyklucza możliwość prowadzenia w wynajmowanym lokalu działalności niezgodnej z przepisami prawa, a także polegającej na sprzedaży środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu, w tym określonych jako tzw. „dopalacze”.
3. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które złożyły oświadczenie iż nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Piła i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym MOSiR w Pile.
4. Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego co najmniej jeden uczestnik, i zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza.

§8

1. Zawarcie umowy najmu winno nastąpić w terminie 7 dni od daty przetargu.
2. Umowę zawiera Dyrektor MOSiR Piła.

§9

1. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu, wymagają pisemnej zgody Dyrektora MOSiR w Pile.

§10

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2011 r.

REGULAMIN DO POBRANIA W WERSJI DO WYDRUKU