ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Pile działając na podstawie art.260 ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2021 r.,poz.1129 z późn.zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Renowacja nawierzchni toru żużlowego w Pile”. Zamawiający w postępowaniu omyłkowo określił rodzaj zamówienia jako „roboty budowlane” zamiast „dostawy” oznacza to ,że wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. W dniu 15.02.2022 r. ponownie został ogłoszony przetarg na w/w zadanie z datą 23.02.2022 r. otwarcia ofert. Mosir Piła zapewnia, że termin realizacji zadania zostanie dotrzymany.


Z poważaniem
Dyrektor MOSiR w Pile
Dariusz Kubicki