Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile https://mosir.pila.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mosir.pila.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Treści niedostępne

 • brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Leszczyński.
 • E-mail: karol.leszczynski@mosir.pila.pl
 • Telefon: 604577087

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile
 • Adres: 64-920 Piła ul. Bydgoska 76
 • E-mail: sekretariat@mosir.pila.pl
 • Telefon: 672132783

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile mieści się w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 76 64-920 Piła na stadionie piłkarsko – żużlowym. Jest to budynek 2 kondygnacyjny. Komunikacja zewnętrzna – wjazd na stadion umiejscowiony od strony Bydgoskiej nie spełnia wymogów gdyż podjazd ma większe nachylenie niż 5 %. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano bramę wjazdową od strony ul. Kossaka. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe. Siedziba MOSiR Piła posiada jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne spełnia wymogi o dostępności. Wejście posiada zadaszenie chroniące przed deszczem. Wejście boczne zlokalizowane jest z lewej strony budynku. Drzwi są otwierane ręcznie. Za drzwiami głównymi znajduje sie strefa wejściowa powierzchni 2,5*1,5 a następnie drugie drzwi. Przy wejściu przy drugich drzwiach z prawej strony znajduje się informacja z oznaczeniem i przeznaczeniem pomieszczeń, które znajdują się w obiekcie. Sekretariat i inne pomieszczenia administracyjne znajduje sie na 1 piętrze do którego prowadzą schody ze spoczynkiem. Schody wyposażone są w uchwytu. Brak windy oraz innego urządzenia do transportu pionowego. Osoby Niepełnosprawne nie mają zapewnionego dostępu do wszystkich pomieszczeń. W razie potrzeby pracownicy mogą obsłużyć osoby ze szczególnymi potrzebami na parterze, gdzie jest wyznaczone pomieszczenie konferencyjne. W budynku znajdują sie 3 toalety 2 na parterze i 1 na pierwszym piętrze żadna nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak wymaganej wielkości. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile można skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza migowego PJM lub tłumacza-przewodnika po uprzednim umówieniu się z 3-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 67 213 27 83 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Karol.leszczynski@mosir.pila.pl

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom dostępności cyfrowej udostępnianych na stronie internetowej materiałów, jeśli jednak mają Państwo propozycje, które ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego osobom ze szczególnymi potrzebami,, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem karol.leszczynski@mosir.pila.pl.

Inne informacje i oświadczenia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile sukcesywnie wdraża usprawnienia aby sprostać wymaganiom które nakłada ustawa o dostępności i zobowiązuje się do dostosowania strony internetowej.

3